1 ដេស៊ីក្រាម = 10 សង់ទីក្រាម 

បំលែងពី ដេស៊ីក្រាម ទៅ សង់ទីក្រាម

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីបំលែងនៃ ដេស៊ីក្រាម ទៅ សង់ទីក្រាម ៖

ការបម្លែងខ្នាតទំងន់

ទៅ

តារាងបំលែងសង្ខេប ដេស៊ីក្រាម ទៅ សង់ទីក្រាម

ដេស៊ីក្រាម1 dg2 dg3 dg4 dg5 dg6 dg7 dg8 dg9 dg10 dg11 dg12 dg13 dg14 dg15 dg16 dg17 dg18 dg19 dg20 dg21 dg22 dg23 dg24 dg25 dg26 dg27 dg28 dg29 dg30 dg31 dg32 dg33 dg34 dg35 dg36 dg37 dg38 dg39 dg40 dg41 dg42 dg43 dg44 dg45 dg46 dg47 dg48 dg49 dg50 dg51 dg52 dg53 dg54 dg55 dg56 dg57 dg58 dg59 dg60 dg61 dg62 dg63 dg64 dg65 dg66 dg67 dg68 dg69 dg70 dg71 dg72 dg73 dg74 dg75 dg76 dg77 dg78 dg79 dg80 dg81 dg82 dg83 dg84 dg85 dg86 dg87 dg88 dg89 dg90 dg91 dg92 dg93 dg94 dg95 dg96 dg97 dg98 dg99 dg100 dg
សង់ទីក្រាម10 cg20 cg30 cg40 cg50 cg60 cg70 cg80 cg90 cg100 cg110 cg120 cg130 cg140 cg150 cg160 cg170 cg180 cg190 cg200 cg210 cg220 cg230 cg240 cg250 cg260 cg270 cg280 cg290 cg300 cg310 cg320 cg330 cg340 cg350 cg360 cg370 cg380 cg390 cg400 cg410 cg420 cg430 cg440 cg450 cg460 cg470 cg480 cg490 cg500 cg510 cg520 cg530 cg540 cg550 cg560 cg570 cg580 cg590 cg600 cg610 cg620 cg630 cg640 cg650 cg660 cg670 cg680 cg690 cg700 cg710 cg720 cg730 cg740 cg750 cg760 cg770 cg780 cg790 cg800 cg810 cg820 cg830 cg840 cg850 cg860 cg870 cg880 cg890 cg900 cg910 cg920 cg930 cg940 cg950 cg960 cg970 cg980 cg990 cg1 000 cg

Decigram ឬ decigramme គឺស្មើនឹង 10-1 ក្រាម (ឯកតានៃម៉ាស់) ដែលបានមកពីការបញ្ចូលគ្នានៃបុព្វបទ metric deci (d) ជាមួយក្រាម (g) ។ ឈ្មោះពហុវចនៈគឺឌីសក្រាម។

ឈ្មោះឯកតាសញ្ញានិយមន័យទាក់ទងផ្នែក SIប្រព័ន្ធឯកតា
ដេស៊ីក្រាមdg

≡ 0.1 g

≡ 10-4 kg

Metric system SI

តារាងបម្លែង

ដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាមដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាម
1≡ 106≡ 60
2≡ 207≡ 70
3≡ 308≡ 80
4≡ 409≡ 90
5≡ 5010≡ 100

centigram ឬ centigramme គឺស្មើនឹង 10-1 ក្រាម (ឯកតានៃម៉ាស់) ដែលបានមកពីការបញ្ចូលគ្នានៃបុព្វបទ metric centi (c) ជាមួយនឹងក្រាម (g)។

ឈ្មោះឯកតាសញ្ញានិយមន័យទាក់ទងផ្នែក SIប្រព័ន្ធឯកតា
សង់ទីក្រាមcg

≡ 0.01 g

≡ 10-5 kg

Metric system SI

តារាងបម្លែង

សង់ទីក្រាមដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាមដេស៊ីក្រាម
1≡ 0.16≡ 0.6
2≡ 0.27≡ 0.7
3≡ 0.38≡ 0.8
4≡ 0.49≡ 0.9
5≡ 0.510≡ 1

តារាងបម្លែង

ដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាម
1≡ 10
0.1≡ 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)