1 ហិចតូម៉ែត្រ = 10 000 សង់ទីម៉ែត្រ 

បំលែងពី ហិចតូម៉ែត្រ ទៅ សង់ទីម៉ែត្រ

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីបំលែងនៃ ហិចតូម៉ែត្រ ទៅ សង់ទីម៉ែត្រ ៖

ការបម្លែងខ្នាតប្រវែង

ទៅ

តារាងបំលែងសង្ខេប ហិចតូម៉ែត្រ ទៅ សង់ទីម៉ែត្រ

ហិចតូម៉ែត្រ1 hm2 hm3 hm4 hm5 hm6 hm7 hm8 hm9 hm10 hm11 hm12 hm13 hm14 hm15 hm16 hm17 hm18 hm19 hm20 hm21 hm22 hm23 hm24 hm25 hm26 hm27 hm28 hm29 hm30 hm31 hm32 hm33 hm34 hm35 hm36 hm37 hm38 hm39 hm40 hm41 hm42 hm43 hm44 hm45 hm46 hm47 hm48 hm49 hm50 hm51 hm52 hm53 hm54 hm55 hm56 hm57 hm58 hm59 hm60 hm61 hm62 hm63 hm64 hm65 hm66 hm67 hm68 hm69 hm70 hm71 hm72 hm73 hm74 hm75 hm76 hm77 hm78 hm79 hm80 hm81 hm82 hm83 hm84 hm85 hm86 hm87 hm88 hm89 hm90 hm91 hm92 hm93 hm94 hm95 hm96 hm97 hm98 hm99 hm100 hm
សង់ទីម៉ែត្រ10 000 cm20 000 cm30 000 cm40 000 cm50 000 cm60 000 cm70 000 cm80 000 cm90 000 cm100 000 cm110 000 cm120 000 cm130 000 cm140 000 cm150 000 cm160 000 cm170 000 cm180 000 cm190 000 cm200 000 cm210 000 cm220 000 cm230 000 cm240 000 cm250 000 cm260 000 cm270 000 cm280 000 cm290 000 cm300 000 cm310 000 cm320 000 cm330 000 cm340 000 cm350 000 cm360 000 cm370 000 cm380 000 cm390 000 cm400 000 cm410 000 cm420 000 cm430 000 cm440 000 cm450 000 cm460 000 cm470 000 cm480 000 cm490 000 cm500 000 cm510 000 cm520 000 cm530 000 cm540 000 cm550 000 cm560 000 cm570 000 cm580 000 cm590 000 cm600 000 cm610 000 cm620 000 cm630 000 cm640 000 cm650 000 cm660 000 cm670 000 cm680 000 cm690 000 cm700 000 cm710 000 cm720 000 cm730 000 cm740 000 cm750 000 cm760 000 cm770 000 cm780 000 cm790 000 cm800 000 cm810 000 cm820 000 cm830 000 cm840 000 cm850 000 cm860 000 cm870 000 cm880 000 cm890 000 cm900 000 cm910 000 cm920 000 cm930 000 cm940 000 cm950 000 cm960 000 cm970 000 cm980 000 cm990 000 cm1 000 000 cm

 

ហិចតូម៉ែត្រ គឺជារង្វាស់ចម្ងាយ។ វាស្មើ 100 ម៉ែត្រ។ វាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៃរង្វង់ប្រវែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ែត្រ។

ឈ្មោះឯកតាសញ្ញានិយមន័យទាក់ទងផ្នែក SIប្រព័ន្ធឯកតា
ហិចតូម៉ែត្រhm

≡ 1×102 m

≡ 1×102 m

Metric system SI

តារាងបម្លែង

ហិចតូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រហិចតូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រ
1= 100006= 60000
2= 200007= 70000
3= 300008= 80000
4= 400009= 90000
5= 5000010= 100000

សង់ទីម៉ែត្រ គឺជាខ្នាតប្រវែងរបស់ខ្មែរ។ មួយសង់ទីម៉ែត្រស្មើរនឹង ០.០១ ម៉ែត្រ។

ឈ្មោះឯកតាសញ្ញានិយមន័យទាក់ទងផ្នែក SIប្រព័ន្ធឯកតា
សង់ទីម៉ែត្រcm

សង់ទីម៉ែត្រ = ០.០១ ម៉ែត្រ

សង់ទីម៉ែត្រ = ០.០១ ម៉ែត្រ

Metric system SI

តារាងបម្លែង

សង់ទីម៉ែត្រហិចតូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រហិចតូម៉ែត្រ
1= 0.00016= 0.0006
2= 0.00027= 0.0007
3= 0.00038= 0.0008
4= 0.00049= 0.0009
5= 0.000510= 0.001

តារាងបម្លែង

ហិចតូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រ
1= 10 000
0.0001= 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)