បម្លែងកម្លាំងបង្វិល(ឃ្នាស់)

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកការគណនាបម្លែងខ្នាតឃ្នាស់ដែលមានឯកតា  ញូតុនម៉ែត្រ, ម៉ែត្រគីឡូក្រាមកម្លាំង, កម្លាំងអ៊ីញផោន, កម្លាំងហ្វីតផោន។ អ្នកគណនាបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយឧបករណ៍គណនាខាងក្រោម។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ម៉ែត្រគីឡូក្រាមកម្លាំងកម្លាំងហ្វីតផោនញូតុនម៉ែត្រកម្លាំងអ៊ីញផោន
1 7.2330138512099 9.80665 86.796166214519
0.138254954376 1 1.3558179483314 12
0.10197162129779 0.73756214927727 1 8.8507457913272
0.011521246198 0.083333333333333 0.11298482902762 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម