បម្លែងកំលាំង

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវីធីបំបែកខ្នាតរបស់កំលាំង ដែលខ្នាតទាំងនោះរួមមាន ញូតុន, គីឡូក្រាមកម្លាំង, កំលាំងទំនាញផែនដី​ និង ខ្នាតផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ញូតុនកំលាំងទំនាញផែនដីគីឡូក្រាមកម្លាំង
1 0.10197162129779 0.10197162129779
9.80665 1 1
9.80665 1 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម