បម្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកនូវកម្មវីធីសំរាប់គណនាខ្នាតផ្ទុកទិន្នន័យនៃពត៍មានវិទ្យា ដូចជា ប៊ីត, បៃ, គីឡូបៃ, មេហ្គាបៃ, ជីហ្គាបៃ, តេរ៉ាបៃ។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

បៃមេហ្គាបៃជីហ្គាបៃតេរ៉ាបៃប៊ីតគីឡូបៃ
1 1.0E-6 1.0E-9 1.0E-12 8 0.001
1000000 1 0.001 1.0E-6 8000000 1000
1000000000 1000 1 0.001 8000000000 1000000
1000000000000 1000000 1000 1 8000000000000 1000000000
0.125 1.25E-7 1.25E-10 1.25E-13 1 0.000125
1000 0.001 1.0E-6 1.0E-9 8000 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម