បម្លែងសំទុះ

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកនូវកម្មវិធីបម្លែងខ្នាតសំទុះ ឬ បង្កើនល្បឿន ដូចជា ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ, (ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទី, (ម៉ាយក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី, ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ, (ហ្វីតក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទី, (ហ្វីតក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី ។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ(ម៉ាយក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី(ហ្វីតក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី(ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទីម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ(ហ្វីតក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទី
1 0.03728227153424 196.85039370079 2.2369362920544 0.00062137119223733 11811.023622047
26.8224 1 5280 60 0.016666666666667 316800
0.00508 0.00018939393939394 1 0.011363636363636 3.1565656565657E-6 60
0.44704 0.016666666666667 88 1 0.00027777777777778 5280
1609.344 60 316800 3600 1 19008000
8.4666666666667E-5 3.1565656565657E-6 0.016666666666667 0.00018939393939394 5.2609427609428E-8 1