បម្លែងអនុភាព

ទំព័របង្ហាញអ្នកពីការបម្លែងខ្នាតនៃអនុភាពដូចជា វ៉ាត់, គីឡូវ៉ាត់, មេហ្គាវ៉ាត់, ជីហ្គាវ៉ាត់​​ និង សេះ។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

វ៉ាត់ជីហ្គាវ៉ាត់សេះគីឡូវ៉ាត់មេហ្គាវ៉ាត់
1 1.0E-9 0.0013410220888438 0.001 1.0E-6
1000000000 1 1341022.0888438 1000000 1000
745.699872 7.45699872E-7 1 0.745699872 0.000745699872
1000 1.0E-6 1.3410220888438 1 0.001
1000000 0.001 1341.0220888438 1000 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម