បម្លែងថាមពល

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងថាមពលក្នុងខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដូចជា ស្ស៊ូល, កាឡូរី, គីឡូកាឡូរី, គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង, មេហ្គាស្ស៊ូល និង ជីហ្គាស្យ៊ូល។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

កាឡូរីស្ស៊ូលគីឡូកាឡូរីគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមេហ្គាស្ស៊ូលជីហ្គាស្យ៊ូល
1 4.184 0.001 1.1622222222222E-6 4.184E-6 4.184E-9
0.23900573613767 1 0.00023900573613767 2.7777777777778E-7 1.0E-6 1.0E-9
1000 4184 1 0.0011622222222222 0.004184 4.184E-6
860420.6500956 3600000 860.4206500956 1 3.6 0.0036
239005.73613767 1000000 239.00573613767 0.27777777777778 1 0.001
239005736.13767 1000000000 239005.73613767 277.77777777778 1000 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម