បម្លែងទំងន់

ក្នុងទំព័រនេះយើងនឹងបង្ហាញការបំលែងខ្នាតទំងន់ដូចជា គីឡូក្រាម, តោន, ផោន, អោន, ការ៉ាត, ក្រាម, ដេស៊ីក្រាម, សង់ទីក្រាម, មីលីក្រាម.

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

តោនគីឡូក្រាមដំឡឹងហ៊ុនការ៉ាតលីក្រាមអោន
1 1000 26666.666666667 2666666.6666667 5000000 26666666.666667 1000000 35273.961980687
0.001 1 26.666666666667 2666.6666666667 5000 26666.666666667 1000 35.273961980687
3.75E-5 0.0375 1 100 187.5 1000 37.5 1.3227735742758
3.75E-7 0.000375 0.01 1 1.875 10 0.375 0.013227735742758
2.0E-7 0.0002 0.0053333333333333 0.53333333333333 1 5.3333333333333 0.2 0.0070547923961373
3.75E-8 3.75E-5 0.001 0.1 0.1875 1 0.0375 0.0013227735742758
1.0E-6 0.001 0.026666666666667 2.6666666666667 5 26.666666666667 1 0.035273961980687
2.83495231E-5 0.0283495231 0.75598728266667 75.598728266667 141.7476155 755.98728266667 28.3495231 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម