បម្លែងទំហំ មាឌ និង ចំណុះ

ទំព័រនេះជួយអ្នកការបម្លែងមាឌក្នុងខ្នាតផ្សេងៗគ្នា

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

លីត្រម៉ែត្រគូបគីឡូម៉ែត្រគូបមីលីលីត្រ
1 0.001 1.0E-12 1000
1000 1 1.0E-9 1000000
1000000000000 1000000000 1 1.0E+15
0.001 1.0E-6 1.0E-15 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម