បម្លែងប្រវែង

នេះជាការបំលែងខ្នាតប្រវែងរបស់ខ្មែរដែលរួមមាន ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, ដេកាម៉ែត្រ, ហ្វីត, ចំអាម, ធ្នាប់, សិន, ព្យាម, ហត្ថ, យោជន៍ និង ផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ហត្ថសិនម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រមីលីម៉ែត្រហិចតូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រដេកាម៉ែត្រ
1 0.0125 0.5 0.0005 500 0.005 50 0.05
80 1 40 0.04 40000 0.4 4000 4
2 0.025 1 0.001 1000 0.01 100 0.1
2000 25 1000 1 1000000 10 100000 100
0.002 2.5E-5 0.001 1.0E-6 1 1.0E-5 0.1 0.0001
200 2.5 100 0.1 100000 1 10000 10
0.02 0.00025 0.01 1.0E-5 10 0.0001 1 0.001
20 0.25 10 0.01 10000 0.1 1000 1