បម្លែងប្រវែង

នេះជាការបំលែងខ្នាតប្រវែងរបស់ខ្មែរដែលរួមមាន ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, ដេកាម៉ែត្រ, ហ្វីត, ចំអាម, ធ្នាប់, សិន, ព្យាម, ហត្ថ, យោជន៍ និង ផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រម៉ាយយោជន៍មីលីម៉ែត្រដេកាម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រ
1 100 0.001 0.00062137119223733 6.25E-5 1000 0.1 10
0.01 1 1.0E-5 6.2137119223733E-6 6.25E-7 10 0.001 0.1
1000 100000 1 0.62137119223733 0.0625 1000000 100 10000
1609.344 160934.4 1.609344 1 0.100584 1609344 160.9344 16093.44
16000 1600000 16 9.9419390757973 1 16000000 1600 160000
0.001 0.1 1.0E-6 6.2137119223733E-7 6.25E-8 1 0.0001 0.01
10 1000 0.01 0.0062137119223733 0.000625 10000 1 100
0.1 10 0.0001 6.2137119223733E-5 6.25E-6 100 0.01 1