បម្លែងប្រវែង

នេះជាការបំលែងខ្នាតប្រវែងរបស់ខ្មែរដែលរួមមាន ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, ដេកាម៉ែត្រ, ហ្វីត, ចំអាម, ធ្នាប់, សិន, ព្យាម, ហត្ថ, យោជន៍ និង ផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

គីឡូម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រមេហ្គាម៉ែត្រដេកាម៉ែត្រហិចតូម៉ែត្រពឺតាម៉ែត្រអ៊ិញអ៊ិចហ្សាម៉ែត្រ
1 100000 0.001 100 10 1.0E-12 39370.078740157 1.0E-15
1.0E-5 1 1.0E-8 0.001 0.0001 1.0E-17 0.39370078740157 1.0E-20
1000 100000000 1 100000 10000 1.0E-9 39370078.740157 1.0E-12
0.01 1000 1.0E-5 1 0.1 1.0E-14 393.70078740157 1.0E-17
0.1 10000 0.0001 10 1 1.0E-13 3937.0078740157 1.0E-16
1000000000000 1.0E+17 1000000000 1.0E+14 10000000000000 1 3.9370078740157E+16 0.001
2.54E-5 2.54 2.54E-8 0.00254 0.000254 2.54E-17 1 2.54E-20
1.0E+15 1.0E+20 1000000000000 1.0E+17 1.0E+16 1000 3.9370078740157E+19 1