បម្លែងប្រេកង់

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកពីរការបំបែកខ្នាតរបស់ប្រេកង់ដូចជា អ៊ែក, ហឺត, ជីហ្គាអ៊ែក, ជីហ្គាហឺត, មេហ្គាហឺត, មេហ្គាអ៊ែក, គីឡូហឺត និង គីឡូអ៊ែក។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

គីឡូអ៊ែកមេហ្គាអ៊ែកគីឡូហឺតហឺតជីហ្គាអ៊ែកមេហ្គាហឺតជីហ្គាហឺតអ៊ែក
1 0.001 1 1000 1.0E-6 0.001 1.0E-6 1000
1000 1 1000 1000000 0.001 1 0.001 1000000
1 0.001 1 1000 1.0E-6 0.001 1.0E-6 1000
0.001 1.0E-6 0.001 1 1.0E-9 1.0E-6 1.0E-9 1
1000000 1000 1000000 1000000000 1 1000 1 1000000000
1000 1 1000 1000000 0.001 1 0.001 1000000
1000000 1000 1000000 1000000000 1 1000 1 1000000000
0.001 1.0E-6 0.001 1 1.0E-9 1.0E-6 1.0E-9 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម