បម្លែងមុំ

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងមុំក្នុងខ្នាតផ្សេងគ្នាដូចជា រ៉ាដ្យង់, ក្រាដ្យង់, ដឺក្រេ, ជុំរង្វង់, ពាក់កណ្កាលរង្វង់ និង ខ្នាតផ្សេងទៀត។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ដឺក្រេពាក់កណ្កាលរង្វង់ភាគបួនរង្វង់រង្វង់/១២ភាគប្រាំមួយរង្វង់ក្រាដ្យង់រ៉ាដ្យង់ជុំរង្វង់
1 0.0055555555555556 0.011111111111111 0.033333333333333 0.016666666666667 1.1111111111111 0.017453292222222 0.0027777777777778
180 1 2 6 3 200 3.1415926 0.5
90 0.5 1 3 1.5 100 1.5707963 0.25
30 0.16666666666667 0.33333333333333 1 0.5 33.333333333333 0.52359876666667 0.083333333333333
60 0.33333333333333 0.66666666666667 2 1 66.666666666667 1.0471975333333 0.16666666666667
0.9 0.005 0.01 0.03 0.015 1 0.015707963 0.0025
57.295780490443 0.31830989161357 0.63661978322714 1.9098593496814 0.95492967484072 63.661978322714 1 0.15915494580679
360 2 4 12 6 400 6.2831852 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម