បម្លែងសម្ពាធ

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងសម្ពាធក្នុងខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដូចជា ប៉ាស្កាល, សម្ពាធបរិយាកាស និង បារ។​

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ប៉ាស្កាលបារសម្ពាធបរិយាកាស
1 1.0E-5 9.8692326671601E-6
100000 1 0.98692326671601
101325 1.01325 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម