បម្លែងល្បឿន

ក្នុងទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងល្បឿនរវាងខ្នាតផ្សេងគ្នាដូចជា ម៉ែត្រវិនាទី, គីឡូម៉ែត្រម៉ោង, ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង, ល្បឿននៃពន្លឺ, ល្បឿនសំឡេង (32 ° F), ល្បឿនសំឡេង (68 ° F)។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ម៉ែត្រវិនាទីល្បឿនសំឡេង (68 ° F)ល្បឿននៃពន្លឺម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងគីឡូម៉ែត្រម៉ោងល្បឿនសំឡេង (32 ° F)
1 0.0029154518950437 3.3356409519815E-9 2.2369362920544 3.6 0.0030193236714976
343 1 1.1441248465297E-6 767.26914817466 1234.8 1.0356280193237
299792458 874030.48979592 1 670616629.3844 1079252848.8 905170.46497585
0.44704 0.0013033236151603 1.4911649311738E-9 1 1.609344 0.0013497584541063
0.27777777777778 0.00080984774862326 9.2656693110598E-10 0.62137119223733 1 0.00083870101986044
331.2 0.96559766763848 1.1047642832963E-6 740.87329992842 1192.32 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម