ที่คั่นหนังสือ

เซนติเมตรถึงตารางการแปลงเมตร

ตารางการแปลงค้นหาด่วน

เป็น


0.1 - 0.54
เซนติเมตร เป็น เมตร
0.1≡ 0.001
0.11≡ 0.0011
0.12≡ 0.0012
0.13≡ 0.0013
0.14≡ 0.0014
0.15≡ 0.0015
0.16≡ 0.0016
0.17≡ 0.0017
0.18≡ 0.0018
0.19≡ 0.0019
0.20≡ 0.002
0.21≡ 0.0021
0.22≡ 0.0022
0.23≡ 0.0023
0.24≡ 0.0024
0.25≡ 0.0025
0.26≡ 0.0026
0.27≡ 0.0027
0.28≡ 0.0028
0.29≡ 0.0029
0.30≡ 0.003
0.31≡ 0.0031
0.32≡ 0.0032
0.33≡ 0.0033
0.34≡ 0.0034
0.35≡ 0.0035
0.36≡ 0.0036
0.37≡ 0.0037
0.38≡ 0.0038
0.39≡ 0.0039
0.40≡ 0.004
0.41≡ 0.0041
0.42≡ 0.0042
0.43≡ 0.0043
0.44≡ 0.0044
0.45≡ 0.0045
0.46≡ 0.0046
0.47≡ 0.0047
0.48≡ 0.0048
0.49≡ 0.0049
0.50≡ 0.005
0.51≡ 0.0051
0.52≡ 0.0052
0.53≡ 0.0053
0.54≡ 0.0054
0.55 - 0.99
เซนติเมตร เป็น เมตร
0.55≡ 0.0055
0.56≡ 0.0056
0.57≡ 0.0057
0.58≡ 0.0058
0.59≡ 0.0059
0.60≡ 0.006
0.61≡ 0.0061
0.62≡ 0.0062
0.63≡ 0.0063
0.64≡ 0.0064
0.65≡ 0.0065
0.66≡ 0.0066
0.67≡ 0.0067
0.68≡ 0.0068
0.69≡ 0.0069
0.70≡ 0.007
0.71≡ 0.0071
0.72≡ 0.0072
0.73≡ 0.0073
0.74≡ 0.0074
0.75≡ 0.0075
0.76≡ 0.0076
0.77≡ 0.0077
0.78≡ 0.0078
0.79≡ 0.0079
0.80≡ 0.008
0.81≡ 0.0081
0.82≡ 0.0082
0.83≡ 0.0083
0.84≡ 0.0084
0.85≡ 0.0085
0.86≡ 0.0086
0.87≡ 0.0087
0.88≡ 0.0088
0.89≡ 0.0089
0.90≡ 0.009
0.91≡ 0.0091
0.92≡ 0.0092
0.93≡ 0.0093
0.94≡ 0.0094
0.95≡ 0.0095
0.96≡ 0.0096
0.97≡ 0.0097
0.98≡ 0.0098
0.99≡ 0.0099
1.00 - 1.44
เซนติเมตร เป็น เมตร
1.00≡ 0.01
1.01≡ 0.0101
1.02≡ 0.0102
1.03≡ 0.0103
1.04≡ 0.0104
1.05≡ 0.0105
1.06≡ 0.0106
1.07≡ 0.0107
1.08≡ 0.0108
1.09≡ 0.0109
1.10≡ 0.011
1.11≡ 0.0111
1.12≡ 0.0112
1.13≡ 0.0113
1.14≡ 0.0114
1.15≡ 0.0115
1.16≡ 0.0116
1.17≡ 0.0117
1.18≡ 0.0118
1.19≡ 0.0119
1.20≡ 0.012
1.21≡ 0.0121
1.22≡ 0.0122
1.23≡ 0.0123
1.24≡ 0.0124
1.25≡ 0.0125
1.26≡ 0.0126
1.27≡ 0.0127
1.28≡ 0.0128
1.29≡ 0.0129
1.30≡ 0.013
1.31≡ 0.0131
1.32≡ 0.0132
1.33≡ 0.0133
1.34≡ 0.0134
1.35≡ 0.0135
1.36≡ 0.0136
1.37≡ 0.0137
1.38≡ 0.0138
1.39≡ 0.0139
1.40≡ 0.014
1.41≡ 0.0141
1.42≡ 0.0142
1.43≡ 0.0143
1.44≡ 0.0144
1.45 - 1.89
เซนติเมตร เป็น เมตร
1.45≡ 0.0145
1.46≡ 0.0146
1.47≡ 0.0147
1.48≡ 0.0148
1.49≡ 0.0149
1.50≡ 0.015
1.51≡ 0.0151
1.52≡ 0.0152
1.53≡ 0.0153
1.54≡ 0.0154
1.55≡ 0.0155
1.56≡ 0.0156
1.57≡ 0.0157
1.58≡ 0.0158
1.59≡ 0.0159
1.60≡ 0.016
1.61≡ 0.0161
1.62≡ 0.0162
1.63≡ 0.0163
1.64≡ 0.0164
1.65≡ 0.0165
1.66≡ 0.0166
1.67≡ 0.0167
1.68≡ 0.0168
1.69≡ 0.0169
1.70≡ 0.017
1.71≡ 0.0171
1.72≡ 0.0172
1.73≡ 0.0173
1.74≡ 0.0174
1.75≡ 0.0175
1.76≡ 0.0176
1.77≡ 0.0177
1.78≡ 0.0178
1.79≡ 0.0179
1.80≡ 0.018
1.81≡ 0.0181
1.82≡ 0.0182
1.83≡ 0.0183
1.84≡ 0.0184
1.85≡ 0.0185
1.86≡ 0.0186
1.87≡ 0.0187
1.88≡ 0.0188
1.89≡ 0.0189
1.90 - 2.34
เซนติเมตร เป็น เมตร
1.90≡ 0.019
1.91≡ 0.0191
1.92≡ 0.0192
1.93≡ 0.0193
1.94≡ 0.0194
1.95≡ 0.0195
1.96≡ 0.0196
1.97≡ 0.0197
1.98≡ 0.0198
1.99≡ 0.0199
2.00≡ 0.02
2.01≡ 0.0201
2.02≡ 0.0202
2.03≡ 0.0203
2.04≡ 0.0204
2.05≡ 0.0205
2.06≡ 0.0206
2.07≡ 0.0207
2.08≡ 0.0208
2.09≡ 0.0209
2.10≡ 0.021
2.11≡ 0.0211
2.12≡ 0.0212
2.13≡ 0.0213
2.14≡ 0.0214
2.15≡ 0.0215
2.16≡ 0.0216
2.17≡ 0.0217
2.18≡ 0.0218
2.19≡ 0.0219
2.20≡ 0.022
2.21≡ 0.0221
2.22≡ 0.0222
2.23≡ 0.0223
2.24≡ 0.0224
2.25≡ 0.0225
2.26≡ 0.0226
2.27≡ 0.0227
2.28≡ 0.0228
2.29≡ 0.0229
2.30≡ 0.023
2.31≡ 0.0231
2.32≡ 0.0232
2.33≡ 0.0233
2.34≡ 0.0234
2.35 - 2.79
เซนติเมตร เป็น เมตร
2.35≡ 0.0235
2.36≡ 0.0236
2.37≡ 0.0237
2.38≡ 0.0238
2.39≡ 0.0239
2.40≡ 0.024
2.41≡ 0.0241
2.42≡ 0.0242
2.43≡ 0.0243
2.44≡ 0.0244
2.45≡ 0.0245
2.46≡ 0.0246
2.47≡ 0.0247
2.48≡ 0.0248
2.49≡ 0.0249
2.50≡ 0.025
2.51≡ 0.0251
2.52≡ 0.0252
2.53≡ 0.0253
2.54≡ 0.0254
2.55≡ 0.0255
2.56≡ 0.0256
2.57≡ 0.0257
2.58≡ 0.0258
2.59≡ 0.0259
2.60≡ 0.026
2.61≡ 0.0261
2.62≡ 0.0262
2.63≡ 0.0263
2.64≡ 0.0264
2.65≡ 0.0265
2.66≡ 0.0266
2.67≡ 0.0267
2.68≡ 0.0268
2.69≡ 0.0269
2.70≡ 0.027
2.71≡ 0.0271
2.72≡ 0.0272
2.73≡ 0.0273
2.74≡ 0.0274
2.75≡ 0.0275
2.76≡ 0.0276
2.77≡ 0.0277
2.78≡ 0.0278
2.79≡ 0.0279

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

เซนติเมตร

เซนติเมตรเป็นหน่วยที่ยาวที่สุดในระบบเมตริกเท่ากับหนึ่งร้อยเมตร centi เป็นคำนำหน้า SI สำหรับปัจจัย 1/100 เซนติเมตรเป็นหน่วยพื้นฐานของความยาวในระบบหน่วยเซนติเมตรต่อวินาที (CGS) ที่เลิกใช้แล้ว

เมตร

เมตรเป็นหน่วยฐานของความยาวในระบบหน่วย (SI) สัญลักษณ์ของหน่วย SI คือ m เมตรถูกกำหนดให้เป็นความยาวของเส้นทางที่เดินทางไปด้วยแสงในสูญญากาศใน 1/299 792 458 วินาที