ที่คั่นหนังสือ

การแปลงไมโครเมตร

กรุณาหาแปลงไมโครเมตรที่มีส่วนต่อไปนี้

ไมโครเมตร

ไมโครเมตรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไมครอนคือหน่วย SI ที่มีความยาวเท่ากับ 1 × 10-6 ของเมตร (คำนำหน้ามาตรฐาน SI "micro-" = 10-6); นั่นคือหนึ่งล้านบาท (หรือหนึ่งพันหนึ่งมิลลิเมตร 0.001 มม. หรือประมาณ 0.000039 นิ้ว)

คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SI

≡ 1×10-6 m

ค้นหา การแปลง ได้อย่างรวดเร็ว

ไมโครเมตร เป็น

ตารางแปลง

ไมล์มิลลิเมตรเดซิเมตรกิโลเมตรไมโครเมตรเมตรนาโนเมตรหลา
1 1 609 344 16,093.44 1.609344 1 609 344 000 1,609.344 1 609 344 000 000 1 760
6.2137119223733 × 10-7 1 0.01 1.0 × 10-6 1 000 0.001 1 000 000 0.0010936
6.2137119223733 × 10-5 100 1 0.0001 100 000 0.1 100 000 000 0.1093613
0.6213712 1 000 000 10 000 1 1 000 000 000 1 000 1 000 000 000 000 1,093.6132983
6.2137119223733 × 10-10 0.001 1.0 × 10-5 1.0 × 10-9 1 1.0 × 10-6 1 000 1.0936132983377 × 10-6
0.0006214 1 000 10 0.001 1 000 000 1 1 000 000 000 1.0936133
6.2137119223733 × 10-13 1.0 × 10-6 1.0 × 10-8 1.0 × 10-12 0.001 1.0 × 10-9 1 1.0936132983377 × 10-9
0.0005682 914.4 9.144 0.0009144 914 400 0.9144 914 400 000 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

ระบบหน่วย

Metric system SI

ตารางการแปลง SI

1 ไมโครเมตร= 1.0E-6 เมตร
2 ไมโครเมตร= 2.0E-6 เมตร
3 ไมโครเมตร= 3.0E-6 เมตร
4 ไมโครเมตร= 4.0E-6 เมตร
5 ไมโครเมตร= 5.0E-6 เมตร