បម្លែងដង់ស៊ីតេ

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវីធីបំបែកខ្នាតរបស់ដង់ស៊ីតេ ដែលខ្នាតទាំងនោះរួមមាន គីឡូក្រាមម៉ែត្រគីប, ក្រាមមីលីលីត្រ, គីឡូក្រាមលីត្រ។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

គីឡូក្រាមម៉ែត្រគីបគីឡូក្រាមលីត្រក្រាមមីលីលីត្រ
1 0.001 0.001
1000 1 1
1000 1 1

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម