បម្លែងសីតុណ្ហាភាព

ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងស៊ីតុណ្ហភាពរវាងខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដូចជា ដឺក្រេកែលវិន, ដឺក្រេស្យេស, ដឺក្រេហ្វារិនហៃ និង ដឺក្រេញូតុន។

ស្វែងរកការបម្លែង

ទៅ

តារាងបម្លែង

ដឺក្រេហ្វារិនហៃដឺក្រេស្យេសដឺក្រេកែលវិនដឺក្រេញូតុន
1 -17.222222222222 255.92777777778 -5.6833333333333
33.8 1 274.15 0.33
-457.87 -272.15 1 -89.8095
37.454545454545 3.030303030303 276.1803030303 1

Comparison

K°N°C°F
500°74.8605°226.85°440.33°
490°71.5605°216.85°422.33°
480°68.2605°206.85°404.33°
470°64.9605°196.85°386.33°
460°61.6605°186.85°368.33°
450°58.3605°176.85°350.33°
440°55.0605°166.85°332.33°
430°51.7605°156.85°314.33°
420°48.4605°146.85°296.33°
410°45.1605°136.85°278.33°
400°41.8605°126.85°260.33°
390°38.5605°116.85°242.33°
380°35.2605°106.85°224.33°
370°31.9605°96.85°206.33°
360°28.6605°86.85°188.33°
350°25.3605°76.85°170.33°
340°22.0605°66.85°152.33°
330°18.7605°56.85°134.33°
320°15.4605°46.85°116.33°
310°12.1605°36.85°98.33°
300°8.8605°26.85°80.33°
290°5.5605°16.85°62.33°
280°2.2605°6.85°44.33°
270°-1.0395°-3.15°26.33°
260°-4.3395°-13.15°8.33°
250°-7.6395°-23.15°-9.67°
240°-10.9395°-33.15°-27.67°
230°-14.2395°-43.15°-45.67°
220°-17.5395°-53.15°-63.67°
210°-20.8395°-63.15°-81.67°
200°-24.1395°-73.15°-99.67°
190°-27.4395°-83.15°-117.67°
180°-30.7395°-93.15°-135.67°
170°-34.0395°-103.15°-153.67°
160°-37.3395°-113.15°-171.67°
150°-40.6395°-123.15°-189.67°
140°-43.9395°-133.15°-207.67°
130°-47.2395°-143.15°-225.67°
120°-50.5395°-153.15°-243.67°
110°-53.8395°-163.15°-261.67°
100°-57.1395°-173.15°-279.67°
90°-60.4395°-183.15°-297.67°
80°-63.7395°-193.15°-315.67°
70°-67.0395°-203.15°-333.67°
60°-70.3395°-213.15°-351.67°
50°-73.6395°-223.15°-369.67°
40°-76.9395°-233.15°-387.67°
30°-80.2395°-243.15°-405.67°
20°-83.5395°-253.15°-423.67°
10°-86.8395°-263.15°-441.67°
-90.1395°-273.15°-459.67°
-10°-93.4395°-283.15°-477.67°
-20°-96.7395°-293.15°-495.67°
-30°-100.0395°-303.15°-513.67°
-40°-103.3395°-313.15°-531.67°
-50°-106.6395°-323.15°-549.67°
-60°-109.9395°-333.15°-567.67°
-70°-113.2395°-343.15°-585.67°
-80°-116.5395°-353.15°-603.67°
-90°-119.8395°-363.15°-621.67°
-100°-123.1395°-373.15°-639.67°
-110°-126.4395°-383.15°-657.67°
-120°-129.7395°-393.15°-675.67°
-130°-133.0395°-403.15°-693.67°
-140°-136.3395°-413.15°-711.67°
-150°-139.6395°-423.15°-729.67°
-160°-142.9395°-433.15°-747.67°
-170°-146.2395°-443.15°-765.67°
-180°-149.5395°-453.15°-783.67°
-190°-152.8395°-463.15°-801.67°
-200°-156.1395°-473.15°-819.67°
-210°-159.4395°-483.15°-837.67°
-220°-162.7395°-493.15°-855.67°
-230°-166.0395°-503.15°-873.67°
-240°-169.3395°-513.15°-891.67°
-250°-172.6395°-523.15°-909.67°
-260°-175.9395°-533.15°-927.67°
-270°-179.2395°-543.15°-945.67°

ការបម្លែងជាភាសាផ្សេង

អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម