Centimet chuyển đổi

centimet chuyển đổi cho phép bạn tìm thấy chuyển đổi từ centimet đến các đơn vị khác của chiều dài, và bạn có thể tìm thêm thông tin đồng hồ bổ sung như sau.

Centimet

Một centimet là đơn vị độ dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét, centi là tiền tố SI với hệ số 1/100. Centimet là đơn vị cơ bản của chiều dài trong hệ đơn vị cm giây-giây-giây (CGS) không được chấp nhận.

độ nétLiên quan đến đơn vị SI

≡ 1×10-2 m ≡ 0.01 m

Tìm nhanh Chuyển đổi

Centimet sang

Bảng chuyển đổi

nanometcentimetmilimetmicrondecimétKilômetmétfoot
1 1.0 × 10-7 1.0 × 10-6 0.001 1.0 × 10-8 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 3.2808398950131 × 10-9
10 000 000 1 10 10 000 0.1 1.0 × 10-5 0.01 0.0328084
1 000 000 0.1 1 1 000 0.01 1.0 × 10-6 0.001 0.0032808
1 000 0.0001 0.001 1 1.0 × 10-5 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 3.2808398950131 × 10-6
100 000 000 10 100 100 000 1 0.0001 0.1 0.3280840
1 000 000 000 000 100 000 1 000 000 1 000 000 000 10 000 1 1 000 3,280.8398950
1 000 000 000 100 1 000 1 000 000 10 0.001 1 3.2808399
304 800 000 30.48 304.8 304 800 3.048 0.0003048 0.3048 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Hệ thống đơn vị

Metric system SI

Bảng chuyển đổi SI

1 centimet= 0.01 mét
2 centimet= 0.02 mét
3 centimet= 0.03 mét
4 centimet= 0.04 mét
5 centimet= 0.05 mét