Feet chuyển đổi

foot chuyển đổi cho phép bạn tìm thấy chuyển đổi từ foot đến các đơn vị khác của chiều dài, và bạn có thể tìm thêm thông tin đồng hồ bổ sung như sau.

Feet

Feet là đơn vị chiều dài trong hệ thống đo lường thông thường của đế quốc và Hoa Kỳ. Kể từ năm 1959, cả hai đơn vị đã được xác định theo thỏa thuận quốc tế tương đương với 0,3048 mét chính xác. Trong cả hai hệ thống, bàn chân bao gồm 12 inches và ba feet soạn một sân.

độ nétLiên quan đến đơn vị SI

≡ 0.3048 m ≡ 13 yd ≡ 12 in

Tìm nhanh Chuyển đổi

Feet sang

Bảng chuyển đổi

nanometcentimetmilimetmicrondecimétKilômetmétfoot
1 1.0 × 10-7 1.0 × 10-6 0.001 1.0 × 10-8 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 3.2808398950131 × 10-9
10 000 000 1 10 10 000 0.1 1.0 × 10-5 0.01 0.0328084
1 000 000 0.1 1 1 000 0.01 1.0 × 10-6 0.001 0.0032808
1 000 0.0001 0.001 1 1.0 × 10-5 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 3.2808398950131 × 10-6
100 000 000 10 100 100 000 1 0.0001 0.1 0.3280840
1 000 000 000 000 100 000 1 000 000 1 000 000 000 10 000 1 1 000 3,280.8398950
1 000 000 000 100 1 000 1 000 000 10 0.001 1 3.2808399
304 800 000 30.48 304.8 304 800 3.048 0.0003048 0.3048 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Hệ thống đơn vị

Imperial/US

Bảng chuyển đổi SI

1 feet= 0.3048 mét
2 feet= 0.6096 mét
3 feet= 0.9144 mét
4 feet= 1.2192 mét
5 feet= 1.524 mét