Kilômet chuyển đổi

Kilômet chuyển đổi cho phép bạn tìm thấy chuyển đổi từ Kilômet đến các đơn vị khác của chiều dài, và bạn có thể tìm thêm thông tin đồng hồ bổ sung như sau.

Kilômet

Kilômet là một trong những đơn vị số liệu phổ biến nhất về chiều dài hoặc khoảng cách. Nó bằng 1 000 mét. Đó là khoảng 0.62137119 dặm, 1093.6133 mét, hoặc 3280.8399 feet. Tên số nhiều là kilômet.

độ nétLiên quan đến đơn vị SI

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

Tìm nhanh Chuyển đổi

Kilômet sang

Bảng chuyển đổi

nanometcentimetmilimetmicrondecimétKilômetmétfoot
1 1.0 × 10-7 1.0 × 10-6 0.001 1.0 × 10-8 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 3.2808398950131 × 10-9
10 000 000 1 10 10 000 0.1 1.0 × 10-5 0.01 0.0328084
1 000 000 0.1 1 1 000 0.01 1.0 × 10-6 0.001 0.0032808
1 000 0.0001 0.001 1 1.0 × 10-5 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 3.2808398950131 × 10-6
100 000 000 10 100 100 000 1 0.0001 0.1 0.3280840
1 000 000 000 000 100 000 1 000 000 1 000 000 000 10 000 1 1 000 3,280.8398950
1 000 000 000 100 1 000 1 000 000 10 0.001 1 3.2808399
304 800 000 30.48 304.8 304 800 3.048 0.0003048 0.3048 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Hệ thống đơn vị

Metric system SI

Bảng chuyển đổi SI

1 Kilômet= 1000 mét
2 Kilômet= 2000 mét
3 Kilômet= 3000 mét
4 Kilômet= 4000 mét
5 Kilômet= 5000 mét