1 Kilômet = 100 000 centimet 

chuyển đổi Kilômet để Centimet

Kilômet để centimet chuyển đổi cho phép bạn thực hiện một sự chuyển đổi giữa Kilômet và centimet dễ dàng. Bạn có thể tìm thấy công cụ sau.

Chiều dài chuyển đổi

sang

đầu vào
= 100,000.00000000
= 1000 × 102
= 1000E2
= 1000e2
= 200,000.00000000
= 2000 × 102
= 2000E2
= 2000e2
= 300,000.00000000
= 3000 × 102
= 3000E2
= 3000e2
= 400,000.00000000
= 4000 × 102
= 4000E2
= 4000e2
= 500,000.00000000
= 5000 × 102
= 5000E2
= 5000e2

Cái nhìn nhanh: Kilômet để centimet

Kilômet1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 km9 km10 km11 km12 km13 km14 km15 km16 km17 km18 km19 km20 km21 km22 km23 km24 km25 km26 km27 km28 km29 km30 km31 km32 km33 km34 km35 km36 km37 km38 km39 km40 km41 km42 km43 km44 km45 km46 km47 km48 km49 km50 km51 km52 km53 km54 km55 km56 km57 km58 km59 km60 km61 km62 km63 km64 km65 km66 km67 km68 km69 km70 km71 km72 km73 km74 km75 km76 km77 km78 km79 km80 km81 km82 km83 km84 km85 km86 km87 km88 km89 km90 km91 km92 km93 km94 km95 km96 km97 km98 km99 km100 km
centimet100 000 cm200 000 cm300 000 cm400 000 cm500 000 cm600 000 cm700 000 cm800 000 cm900 000 cm1 000 000 cm1 100 000 cm1 200 000 cm1 300 000 cm1 400 000 cm1 500 000 cm1 600 000 cm1 700 000 cm1 800 000 cm1 900 000 cm2 000 000 cm2 100 000 cm2 200 000 cm2 300 000 cm2 400 000 cm2 500 000 cm2 600 000 cm2 700 000 cm2 800 000 cm2 900 000 cm3 000 000 cm3 100 000 cm3 200 000 cm3 300 000 cm3 400 000 cm3 500 000 cm3 600 000 cm3 700 000 cm3 800 000 cm3 900 000 cm4 000 000 cm4 100 000 cm4 200 000 cm4 300 000 cm4 400 000 cm4 500 000 cm4 600 000 cm4 700 000 cm4 800 000 cm4 900 000 cm5 000 000 cm5 100 000 cm5 200 000 cm5 300 000 cm5 400 000 cm5 500 000 cm5 600 000 cm5 700 000 cm5 800 000 cm5 900 000 cm6 000 000 cm6 100 000 cm6 200 000 cm6 300 000 cm6 400 000 cm6 500 000 cm6 600 000 cm6 700 000 cm6 800 000 cm6 900 000 cm7 000 000 cm7 100 000 cm7 200 000 cm7 300 000 cm7 400 000 cm7 500 000 cm7 600 000 cm7 700 000 cm7 800 000 cm7 900 000 cm8 000 000 cm8 100 000 cm8 200 000 cm8 300 000 cm8 400 000 cm8 500 000 cm8 600 000 cm8 700 000 cm8 800 000 cm8 900 000 cm9 000 000 cm9 100 000 cm9 200 000 cm9 300 000 cm9 400 000 cm9 500 000 cm9 600 000 cm9 700 000 cm9 800 000 cm9 900 000 cm10 000 000 cm

Kilômet là một trong những đơn vị số liệu phổ biến nhất về chiều dài hoặc khoảng cách. Nó bằng 1 000 mét. Đó là khoảng 0.62137119 dặm, 1093.6133 mét, hoặc 3280.8399 feet. Tên số nhiều là kilômet.

Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vị
Kilômetkm

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

≡ 1×103 m

Metric system SI

bảng chuyển đổi

KilômetcentimetKilômetcentimet
1≡ 1000006≡ 600000
2≡ 2000007≡ 700000
3≡ 3000008≡ 800000
4≡ 4000009≡ 900000
5≡ 50000010≡ 1000000

Một centimet là đơn vị độ dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét, centi là tiền tố SI với hệ số 1/100. Centimet là đơn vị cơ bản của chiều dài trong hệ đơn vị cm giây-giây-giây (CGS) không được chấp nhận.

Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vị
centimetcm

≡ 1×10-2 m ≡ 0.01 m

≡ 1×10-2 m ≡ 0.01 m

Metric system SI

bảng chuyển đổi

centimetKilômetcentimetKilômet
1≡ 1.0E-56≡ 6.0E-5
2≡ 2.0E-57≡ 7.0E-5
3≡ 3.0E-58≡ 8.0E-5
4≡ 4.0E-59≡ 9.0E-5
5≡ 5.0E-510≡ 0.0001